Velkommen til årsmøtet 2023

Postet av Lommedalens IL den 15. Mar 2023

Lommedalens Idrettslag ønsker deg velkommen til

Årsmøtet 2023

Det vil bli avholdt i klubblokalet i Lommedalshallen 

klokken 19:00 - onsdag 22.mars


Til behandling

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Lommedalens IL årsmelding 2022
 • herunder gruppenes årsmeldinger
 • revisors beretning
 • kontrollutvalgets beretning
 1. Behandle Lommedalens IL regnskap 2022 i revidert stand.
 2. Vedta ny visuell identitet for Lommedalens IL 
 3. Behandle innkomne forslag og saker.
 4. Fastsette medlemskontingent for 2023 og 2024.
 5. Vedta idrettslagets budsjett for 2023. 
 6. Behandle Lommedalens IL organisasjonsplan.
 • opprettelse av bandygruppe
 1. Foreta følgende valg
 1. Styre med leder og nestleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer
 2. Kontrollutvalg med leder, et medlem og ett varamedlem
 3. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne de som skal representere idrettslaget på tinget eller organisasjoner idrettslaget er tilsluttet og gis fullmakt til å ta økonomiske beslutninger innenfor de budsjettrammer som ble vedtatt på årsmøtet. 
 4. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
 5. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan jf. pkt. 10
 1. Beslutte å engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.


Alle dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet på våre nettsider eller ved henvendelse til lil@lil.no

Papirer til årsmøtet 2023 (forutsetter at de som kommer medbringer sakspapirer eller egen print)

Regnskap 2022 .pdf

Årsmelding Lommedalens IL 2022.pdf

Revisors beretning 2022.pdf


Vedlagt finner du innkalling med underskrift

LIL-Årsm 2023 inkalling FINAL.doc


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.