Årsmøteinformasjon

Idrettsforeningens årsmøte er idrettsforeningens øverste organ. Undergruppenes årsmøte er undergruppenes øverste organ. Årsmøte gjennomføres i mars hvert år.

Her vedtas strategiske- og sportslige rammeplaner, sportslige utviklingsplaner samt budsjett for klubbens virksomheter mv. Innkalling til møtet vil bli sendt ut til alle medlemmene, og lagt ut på hjemmesidene her, i god tid før møtet slik at alle får anledning til å sette seg inn i agendaen og eventuelt komme med innspill og forslag. Alle våre medlemmer oppfordres til å ta aktivt del i årsmøteprosessen ettersom det er her alle viktige beslutninger for klubben blir tatt.

Regler for årsmøtet?
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (Dette jf. idrettsforenings lov datert 28.11.2011)
En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

  • Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet.
  • På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. 
  • Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. 
  • Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. 
  • Årsmøtet er idrettslagets/gruppens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene, eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimums-deltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.


Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle årsmelding

5. Behandle regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemsavgift og aktivitetsavgift

8. Vedta budsjett

9. Behandle organisasjonsplan.

10. Foreta valg


Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.


Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.


Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

For øvrig henvises til idrettsforeningens lov - 
Lov for Idrettsforeningen


Årsmøtehistorikk

Årsmøte for Idrettsforeningen 2018

Årsmøte 2018 - Innkalling

Styrets beretning årsmøte 2018 - Signert

Revisorberetning (for 2017) signert

Årsmøte for Idrettsforeningen 2017

Innkalling til årsmøte i Vestre Bærum Idrettsforening

Protokoll Årsmøte Vestre Bærum IF 

VBIF & VBHK Signert Revisorberetning for 2016

Årsmøte for Idrettsforeningen 2016
Møtet ble avholdt den 30.03.16 med heving etter ferdigbehandling av regnskap den 21.04.16. Signert protokoll er arkivert på klubbhuset.
Innkalling årsmøte Vestre Bærum IF 30.03.2016
Årsberetning håndball
Årsberetning VBIF 2015-16
Revisors beretning for 2015 VBHK


Årsmøte for Håndballgruppen 2016
Møtet ble avholdt 16.03.2016. Signert protokoll er arkivert på klubbhuset.
Årsmelding_VBIF_Håndball
revisorberetninger_h_2016


Årsmøtet for Idrettsforeningen 2015
Møtet ble avholdt mandag 23.03.2015 kl. 20.00 på klubbhuset.
Helset IF Årsmøtedok2014

Årsmøtet for håndballgruppen 2015
Møtet ble avholdt mandag 16.03.2015 kl. 18.00 på klubbhuset.
VBHK_Årsmøtedok_2015


Ekstraordinært Årsmøte for Idrettsforeningen den 07.01.2015
EO Årsmøte vedtok følgende enstemmig:
- Inngåelse av fotballsamarbeid med LIL og avvikling av Helsets fotballtilbud
- Gjennomføring av navnskifte fra Helset IL til Vestre Bærum IL
Innkalling_ EOÅrsmøte15
Protokoll EO Årsmøte 07012015_Signer20150115104756

Årsmøtet for håndballgruppen 2014
Det seneste årsmøtet ble avholdt den 24.03.2014. Forrige års regnskap, og gjeldende strategiske- og sportslige rammeplaner for perioden 2014-19 ble vedtatt på dette møtet. Videre ble treningsavgiftene kraftig redusert. Det ble samtidig vedtatt å gjennomføre en fellesdugnad for å kompensere for inntektstapet. Dette i samsvar med inngått avtale med BVHIF. Avslutningsvis ble nytt styre satt og budsjett for året vedtatt.
Årsmøteprotokoll_2014_Helset håndball
Budsjett 2014